جرثقیل با درایوهای Regenerative

پروژه ها و صنایعجرثقیل با درایوهای Regenerative

جرثقیل با درایوهای Regenerative

جرثقیلهای کم مصرف با استفاده از درایوهای Regenerative پاسخ به مسئولیت ما در برابر طبیعت و سیاره‌مان زمین

قابلیت  هایبرید یا بازساخت را که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود، از ویژگیهای دیگر این جرثقیل ها میباشد و در توضیح این قابلیت، هنگام پایین آوردن اجسام و یا ترمز کردن و اِعمال گشتاور منفی به محور موتور، انرژی تولید میشود که باید به نحوی از سیستم خارج گردد تا اضافه ولتاژ رخ ندهد. معمولا این انرژی از طریق قرار دادن مقاومت و تبدیل شدن به انرژی گرمایی تخلیه میشود. این مقاومتها به دلیل ارزان بودن و سادگی نصب به شکل گسترد های مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در این جرثقیل ها از این مقاومتها استفاده نشده و تکنولوژی به کار رفته در آن بگونه ای است که این انرژی بجای تخلیه و هدررفت، مجددا در چرخۀ مصرف جرثقیل قرار میگیرد و همین امر باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی میگردد.

تصاویر