بزرگترین جرثقیل دروازه‌ای حمل کویل در فولادسازی

پروژه ها و صنایعبزرگترین جرثقیل دروازه‌ای حمل کویل در فولادسازی

بزرگترین جرثقیل دروازه‌ای حمل کویل در فولادسازی

نصب بزرگترین جرثقیل دروازه‌ای حمل کویل در فولادسازی

تصاویر